Bakalárske (Bc.) a magisterské (Mgr.) štúdium

 

Študijné oddelenie, so(at)fns.uniba.sk

 

Informácie pre študentov

Deň otvorených dverí

Promócie 2013/2014

Imatrikulácie

Prijímacie konanie

Tlačivá pre štúdium

Potvrdenie o dobe štúdia (pre zápočet rokov) [doc]

Žiadosť o dobe štúdia [doc]

Potvrdenie o (ne)poberaní sociálneho štipendia [doc]

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 2007-2008 |  2008-2009  [doc]

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010
Vnútorný predpis č. 26/2008 Univerzity Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

Rozvrhy 

Študijný poriadok [doc]

Štipendiá

Ocenenia študentov

Záverečné práce

Skúšobné komisie pre štátne skúšky

Štátnicové protokoly

Štátnicové komisie  

Full time ekvivalent student alias "obslúžení študenti" [xls]

FTE-01-02 || FTE-02-03 || FTE-03-04 || FTE-04-05 || FTE-05-06 ||

FTE-06-07 || FTE-07-08 || FTE-08-09 || FTE-09-10

Informačné listy predmetov